Integritetspolicy

Safe Trafikskola – Integritetspolicy

Allmänt

Nedan beskrivs hur Safe trafikskola i Sverige AB (”Safe”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) behandlar dina
personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats använder våra webb- och
mobilappar, deltar i våra utbildningar eller när vi på annat sätt behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Safe trafikskola AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband
med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Du når oss enligt följande:

Safe Trafikskola AB
Östra Rådhusgatan 8
903 26 Umeå
drive@safetrafikskola.se

Hur samlar vi in dina uppgifter?

När du besöker vår webbplats
När du använder vår webbplats kan vi samla in och behandla vissa personuppgifter genom att
använda cookies. För mer information om vår användning av cookies och dina möjligheter att
välja vilka cookies du godkänner, se vårt meddelande om cookies [Cookie Policy].

När du genomför ett köp
När du genomför ett köp av någon av våra utbildningar samlar vi in uppgifter från dig. Vi kan
också komma att verifiera din identitet (namn och personnummer) genom att göra kontroller mot
externa källor såsom folkbokföringsregister.

När du deltar i våra utbildningar
När du deltar våra utbildningar samlar vi i huvudsak in dina personuppgifter från dig själv. Vi kan
också komma att verifiera vissa uppgifter, t.ex. uppgifter om din ditt körkortstillstånd, genom att
göra kontroller mot externa register.

Övrigt
Om du kontaktar oss av någon annan anledning än frågor kring köp eller våra utbildningar
kommer vi att begränsa vår behandling till de personuppgifter du själv lämnar till oss.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi och varför?

När du besöker vår webbplats
När du använder vår webbplats kan vi samla in och behandla vissa personuppgifter genom att
använda cookies. För mer information om vår användning av cookies och dina möjligheter att
välja vilka cookies du godkänner, se vårt meddelande om cookies [Cookie policy].

När du genomför ett köp
När du genomför ett köp av någon av våra utbildningar samlar behandlar vi uppgifter om din
identitet, dina kontaktuppgifter och övriga uppgifter kring ditt köp (t.ex. köpt tjänst och uppgifter
om bokningar) som är nödvändiga för att köpet ska kunna genomföras och för att vi ska kunna
fullgöra våra skyldigheter enligt gällande regler för bokföring och redovisning.

När du deltar i våra utbildningar
När du deltar våra utbildningar behöver vi, förutom uppgift om din identitet och dina
kontaktuppgifter, också behandla följande uppgifter om dig som krävs för att utbildningen ska
kunna genomföras

  • Uppgifter om formella krav och behörigheter såsom körkortstillstånd.
  • Dina resultat av teoriprov, körlektioner i simulator eller trafikskolebil samt återkoppling från din lärare vilka dokumenteras i ditt utbildningskort och din individuella utbildningsplan.
  • I mobilappen kan du också välja att spara videoinspelningar (bild- och ljudupptagning) på dina körpass samt din GPS-position under körpasset.
  • Kommunikation mellan dig och oss under utbildningen.

Övrigt
Om du kontaktar oss av någon annan anledning än frågor kring köp eller våra utbildningar
kommer vi att begränsa vår behandling till de personuppgifter som krävs för kommunikationen
med dig. Normalt innebär detta att vi endast behandlar namn och kontaktuppgifter (e-
postadress och/eller telefonnummer).

Rättslig grund för behandling

När du besöker vår webbplats
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter beror på vilken typ av cookie
som informationen har erhållits genom. Vår användning av nödvändiga cookies grundar sig på
våra legitima intressen. Vår användning av andra cookies är beroende av ditt samtycke (som du
kan återkalla när som helst), vilket också är vår rättsliga grund för behandlingen. För mer
information om vår användning av cookies och dina möjligheter att välja vilka cookies du
samtycker till, se vår cookie policy [Cookie policy].

När du genomför ett köp
När du genomför ett köp av någon av våra utbildningar är den rättsliga grunden för vår
behandling av personuppgifter fullgörande av avtal. För de personuppgifter som vi enligt lag är
skyldiga att behandla för t.ex. bokföringsändamål är den rättsliga grunden för behandling vår
rättsliga skyldighet att fullgöra vad som krävs enligt gällande lagstiftning.

När du deltar i våra utbildningar
När du deltar i någon av våra utbildningar är den rättsliga grunden för vår behandling av
personuppgifter fullgörande av avtal. Enligt de regler som gäller för trafikskolor är vi också
skyldiga att upprätta viss dokumentation såsom ett individuellt utbildningskort med information
om din utbildning och ett elevregister, för denna typ av behandlingar är den är den rättsliga
grunden för behandling vår rättsliga skyldighet att fullgöra vad som krävs enligt gällande
lagstiftning. Slutligen använder vi också dina personuppgifter för att framställa statistik och för
att utveckla våra tjänster, för dessa typer av behandlingar är den rättsliga grunden vårt
berättigade intresse av att upprätthålla en god kvalitet i våra utbildningar.

Övrigt
Om du kontaktar oss av någon annan anledning än ovan är den rättsliga grunden för
behandlingen av dina uppgifter vårt berättigade intresse av att svara på din förfrågan eller
begäran.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

När du besöker vår webbplats
För mer information om vår användning av cookies och hur lång vi sparar, se vår cookie policy
[Cookie policy].

När du genomför ett köp
När du genomför ett köp av någon av våra utbildningar sparar vi grundläggande uppgifter om
köpet i enlighet med gällande regler om reklamation, dvs. i upp till tre år. Uppgifter som vi enligt
lag är skyldiga att behandla för bokföringsändamål sparas i sju år.

När du deltar i våra utbildningar
När du deltar i någon av våra utbildningar sparar vi uppgifter i ditt utbildningskort i enlighet med
Trafikverkets föreskrifter, dvs. i upp till två år efter avslutad utbildning. Transporstyrelsen har
krav på oss som trafikskola att viss dokumentation ska sparas i 5 år. Övriga uppgifter som rör
din utbildning sparas i upp till ett år efter avslutad utbildning.

Övrigt
Om du kontaktar oss av någon annan anledning än ovan raderas dina uppgifter normalt inom
sex månader från det att det ärende som din kontakt avser har avslutats.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part om det inte är nödvändigt för att du ska kunna
genomföra ett köp (då vi kan komma att dela uppgifter med den betaltjänstleverantör som
genomför betalningen) eller om det krävs inom ramen för din utbildning i form av att vi lämnar
uppgifter om dig till Transportstyrelsen och Trafikverket eller i samband med att du deltar i ett
utbildningsmoment som anordnas av en tredje part (t.ex. Risk 1 och Risk 2).

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom
när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES,
kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina
uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och
att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens
standardavtalsklausuler).

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter.
Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via drive@safetrafikskola.se.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive ändamålet för behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.
Rätt till korrigering/rättelse: Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig kan du be oss om att rätta till dem.
Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara relevant om vi har felaktiga uppgifter om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat uppgifterna.
Rätt till radering / rätt att glömmas bort: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att tillmötesgå en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, vänligen notera att vi trots din begäran kan komma att fortsätta behandlingen av vissa uppgifter (såsom uppgifter som vi behöver behålla för att skydda våra rättsliga intressen eller som vi enligt lag är skyldiga att bevara).
Rätt att invända: I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.
Rätt till dataportabilitet: Du kan även ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt accepterat och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen inte tveka att
kontakta oss via drive@safetrafikskola.se.

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta
vårt dataskyddsombud via drive@safetrafikskola.se. Du kan också kontakta den svenska
dataskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, imy@imy.se).

Denna information gäller från och med den