Allmänna villkor

Safe Trafikskola i Sverige AB, organisationsnummer 559273-2746 (“SAFE”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), bedriver verksamhet med att tillhandahålla körkortsutbildningar, teori-, risk och introduktionsutbildningar (”Utbildningar”) vilket ger dig som användare (”Kunden”, ”du”, ”dig”) rätt att delta i Utbildningar i bil, simulator och mobilapp och att genomföra olika utbildningsmoment för körkort.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller som en integrerad del av det avtal (”Avtalet”) mellan dig och SAFE Trafikskola AB (“SAFE”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som reglerar din beställning av tjänster och Utbildningar samt ditt användarkonto. Genom att slutföra en beställning eller registrering av ett användarkonto accepterar du att ingå Avtalet med oss och därmed accepterar du också Villkoren.

Läs igenom Villkoren noggrant innan du accepterar dem och ingår Avtalet med SAFE. Genom att acceptera Villkoren bekräftar du också att du har ett giltigt körkortstillstånd och att du uppfyller övriga krav för att delta i körkortsutbildning för svenskt körkort.

Observera att om du är under 18 år krävs ett samtycke från förälder/vårdnadshavare för att du ska kunna ingå Avtalet med SAFE (se punkt 1 i Villkoren).

Observera också de särskilda villkor som gäller för Utbildningen Körkort Fast Pris och de krav som ställs på dig enligt de särskilda villkoren. Om du inte uppfyller kraven i de särskilda villkoren ska du inte beställa Körkort FAST PRIS.

Mer information om SAFE, inklusive fullständig kontaktinformation, och våra Utbildningar finns på www.safetrafikskola.se (“Webbplatsen”). Du kan alltid nå oss via info@safetrafikskola.se.

Bestämmelser om ändringar av Villkoren finns i punkt 22 nedan.

 

1 Om du är minderårig (under 18 år)


Många vill påbörja sin utbildning innan de har fyllt 18 år. För dig som är under 18 år kräver vi att du kan uppvisa samtycke från förälder eller förmyndare innan registrering av användarkonto (och därmed accept av Villkoren) sker. Inskrivning hos SAFE förutsätter att ett skriftligt intyg från vårdnadshavare eller förmyndare eller i annat av SAFE accepterat format.

 

2 Användarkonto


För att förenkla beställningar och köp, och för att du enklare ska kunna ta del av våra digitala utbildningar, har du möjlighet att registrera ett användarkonto när du handlar på Webbplatsen. Du måste godkänna dessa villkor och bekräfta att du har tagit del av vår Integritetspolicy innan du kan använda och får tillgång till ditt användarkonto.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter vid registrering av ditt användarkonto och att du ser till att hålla uppgifterna uppdaterade. Du ansvarar för att de uppgifter du har lämnat är korrekta, fullständiga och aktuella. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att du inte har iakttagit ovanstående.

Du ansvarar för att förvara personlig och användarspecifik information avseende användarkontot på ett betryggande sätt och att du inte avslöjar denna information för någon obehörig. Om du misstänker att någon obehörig har fått del av sådan information, eller om du misstänker att ditt konto missbrukas på något annat sätt, ska du omedelbart kontakta oss via e-postadressen info@safetrafikskola.se.

Vi förbehåller oss rätten att vägra registrering och att avbryta tillhandahållande av användarkonto om det finns skäl att befara att du använder eller kommer att använda ditt konto i strid med lag, författning eller annan föreskrift eller i strid med Avtalet inklusive dessa Villkor.

 

3 Beställning


Beställning av våra Utbildningar kan göras via Webbplatsen, i vår mobilapp och via telefon 020-89 92 72. Vid vår bekräftelse av din beställning ingår du Avtalet med oss om den Utbildning du har beställt. Dessa Villkor utgör en integrerad del av Avtalet.

 

4 Priser

 

Aktuella priser för respektive stad och Utbildning presenteras på Webbplatsen, i SAFEs mobilapp, alternativt i separat ingånget utbildningsavtal mellan Kunden och SAFE. Alla priser gäller tills vidare och kan förändras från tid till annan. Priser för en Utbildning som Kunden redan har betalat gäller dock oförändrade oaktat prisändringar som genomförs efter Kundens köp av den aktuella prisändringen.

Vi reserverar oss för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, till exempel felaktiga tjänstebeskrivningar eller felaktiga priser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen. Vid uppenbart felaktigt prissatta tjänster förbehåller vi oss rätten att annullera Kundens beställningar av Utbildningar.

 

5 Betalning


Tillgängliga betalningssätt visas på Webbplatsen i samband med att du registrerar en beställning. De olika betalningsmetoderna kan vara förenade med särskilda villkor för respektive metod. Du ges tillgång till sådana särskilda villkor innan din beställning blir bindande.

För närvarande sker betalning på Webbplatsen via Klarna Checkout. Betalning på plats sker genom kortbetalning. I vissa städer kan vi också erbjuda finansiering via Svea Ekonomi.

För försäljning till minderårig krävs förälders/vårdnadshavares skriftliga godkännande.

 

6 Ångerrätt


Om du har ingått Avtalet med oss på distans (dvs. via telefon, via webben eller via vår app) har du enligt bestämmelserna i distansavtalslagen (2005:59) rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar.

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per SAFEs postadress eller via e-post till info@safetrafikskola.se. Gör du inte detta har du inte längre någon rätt att ångra ditt köp. På www.konsumentverket.se finns ett standardformulär som du kan använda vid utövande av ångerrätten.

Om du utnyttjar din ångerrätt enligt ovan återbetalar vi de avgifter som du har erlagt inom 14 dagar från vårt mottagande av ditt meddelande om utövande av ångerrätt. För det fall du utövar din ångerrätt efter det att Utbildningen har påbörjats har vi rätt att behålla en proportionerlig del av ersättningen för de delar av Utbildningen som har utförts. Om hela Utbildningen har genomförts när du utövar din ångerrätt har vi, oaktat ditt utövande av ångerrätten, rätt att behålla hela den avtalade ersättningen för Utbildningen.

I punkten 7 finns bestämmelser om din avbeställning efter det att ångerfristen enligt distansavtalslagen har löpt ut.

 

7 Avbeställning av Utbildningar


Körlektioner

Du kan när som helst avbeställa betalade och ej genomförda körlektioner och har då rätt att få återbetalning av ett belopp som motsvarar ditt innestående lektionssaldo. Din rätt till återbetalning gäller såväl enstaka beställda lektioner som lektioner som har beställts i 5-pack, 10-pack, 15-pack eller 20-pack och gäller under 12 månader från den dag då du har erlagt betalning.

Teoriutbildning

Vid avbeställning av teoriundervisning har du rätt till återbetalning av ersättning för den del av undervisningen som inte har genomförts.

Körkort FAST PRIS

Om du avbeställer Utbildningen Körkort FAST PRIS innan utbildningen har påbörjats har du rätt till återbetalning med ett belopp som motsvarar av 90% av de avgifter som du har erlagt. Vid avbeställning av Körkort FAST PRIS efter det att Utbildningen har påbörjats har vi rätt att behålla en proportionerlig del av ersättningen för de delar av Utbildningen som har utförts (benämns “nöjd kund garanti”). Om hela Utbildningstiden om 12 kalenderveckor har genomförts när du utövar din avbeställning har vi, oaktat ditt utövande av avbeställningen, rätt att behålla hela den avtalade ersättningen för Utbildningen.

Avbeställning vid sjukdom etc.

Om en avbeställning grundas på varaktigt studiehinder, såsom allvarlig sjukdom, avflyttning från orten, arbetslöshet eller annan jämförbar anledning som du inte rimligen har kunnat förutse, har du rätt till återbetalning av ersättning för den del av undervisningen som inte har genomförts. Du ska i dessa fall på SAFEs begäran styrka åberopat studiehinder med intyg (t.ex. läkarintyg) eller på annat godtagbart sätt.


Avbeställning vid framflyttad Utbildning

Om en avbeställning grundas på att SAFE har flyttat fram utsatt tid för påbörjande av Utbildningen mer än en vecka eller på något annat sätt väsentligt ändrat överenskomna tider för Utbildningen har du alltid rätt till återbetalning av ersättning för den del av undervisningen som inte har genomförts.
Avbokning av planerade lektioner ska ske senast 24 timmar innan utsatt lektionstid. Vid senare avbokning debiteras du fullt pris, såvida inte SAFE godkänner din avbokning genom skriftlig accept (sådan accept kan meddelas digitalt via vårt avbokningssystem).

Vid avbokning som beror på din eller närståendes sjukdom utgår ingen ersättning till SAFE under förutsättning att du meddelar SAFE om sjukdomen innan utsatt lektionstid, och att du kan uppvisa läkarintyg som styrker sjukdomen.

Avbokning av introduktionskurs/handledarkurs, teoriprov, körprov, Risk 1 eller Risk 2
Om du får förhinder och inte kan delta i introduktionsutbildning, teoriprov, körprov eller Risk 1 måste du meddela SAFE senast 36 timmar före utsatt tid för respektive moment.

Om du får förhinder och inte kan delta i Risk 2 måste du meddela SAFE senast 14 dagar före utsatt datum för utbildningsmomentet.

Meddelar du oss inte om förhinder enligt ovan har vi rätt till full ersättning för utbildningsmoment som du uteblir från och du har därmed inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter.

Då obligatoriska moment enligt ovan utförs av tredje part förbehåller sig Safe att avboka moment till följd av att sådan tredje part är förhindrad att genomföra momentet till följd av sjukdom eller liknande frånvaro.

8 Byte av trafiklärare

SAFE ansvarar för tilldelning av trafiklärare för din Utbildning. Om du önskar byta trafiklärare ska du kontakta SAFEs trafikskolechef som beslutar om eventuell tilldelning av annan trafiklärare.

9 Ordningsföreskrifter för din medverkan i Utbildningar

Vårt tillhandahållande av Utbildningar förutsätter att du åtar dig att medverka genom att komma i tid, delta aktivt, ställa frågor för att säkerställa förståelse samt genom att närvara vid alla obligatoriska moment. Som deltagare i våra Utbildningar har du också ett åtagande att inte störa andra under och härigenom försvåra för andra att tillgodogöra sig Utbildningar, att inte störa ordningen och studieron för andra deltagare, att hörsamma trafiklärares tillsägelser eller att på andra sätt hindra trafiklärare eller andra deltagare från att aktivt kunna utbilda eller kunna ta till sig av Utbildningen.

10 Kunskaper i svenska språket

SAFEs Utbildningar sker för närvarande enbart på svenska. För att du som Kund ska kunna tillgodogöra dig Utbildningen på ett säkert sätt krävs goda kunskaper i svenska språket, inklusive god läsförståelse för att du som Kund ska ha förutsättningar att läsa in och förstå tillräckliga kunskaper för att uppnå godkänt resultat på kunskapsprovet (teoriprovet). God muntlig förståelse i svenska språket krävs även för att du ska kunna tillgodogöra dig lektioner i bil på ett trafiksäkert sätt.

11 Droger och alkohol

SAFE har nolltolerans avseende droger och alkohol. Detta betyder att det är absolut förbjudet att inta alkohol, olagliga droger eller andra kemiska substanser, oavsett omfattning, inom ramen för eller i anslutning till Utbildning. Detta förbud inbegriper även intagande av alkohol eller droger utanför Utbildning men som kan få påverkan på Kunds förmåga eller tillstånd vid Utbildning. Du är införstådd med och accepterar att SAFE kan komma att göra en polisanmälan vid misstanke om att du inte efterlever nu nämnda förbud. Du godkänner också din medverkan i användning av alkohollås i trafikskolebilarna samt godkänner att drogtester kan förekomma under Utbildningen. Om Kund påträffas påverkad enligt ovan avbryts Utbildningen med omedelbar verkan utan någon återbetalning av erlagda avgifter.


12 Särskilda villkor för Utbildningen Körkort FAST PRIS
För vår Utbildning Körkort FAST PRIS gäller de särskilda villkor som framgår av Bilaga 1 till dessa Villkor.

13 Upphovsrätt till utbildningsmaterial

Allt fysiskt och digitalt material som SAFE tillhandahåller Kunden under Utbildningen är skyddat genom lagen om upphovsrätt.

14 Personuppgifter

SAFE är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för Utbildningar. Mer information om hur SAFE behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy. Länk till integritetspolicy hittar du i hemsidans sidfot eller  www.safetrafikskola.se/integritet.

15 Tillgänglighet

Webbplatsen och ditt användarkonto är normalt tillgängliga dygnet runt veckans alla dagar. Vi garanterar dock inte att Webbplatsen och användarkontot är fria från fel eller avbrott under nämnda tid och förbehåller oss rätten att när som helt utföra normalt underhåll av Webbplatsen och användarkontot och att åtgärda eventuella brister i desamma.

18 Force majeure

SAFE och Kunden är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför respektive parts kontroll och som parten inte kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Avtalets ingående, t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.

Om SAFE eller Kunden önskar åberopa en omständighet i föregående stycke, ska parten omedelbart underrätta den andra parten när det finns risk att förpliktelsen inte kan infrias eller blir fördröjd. Underlåtelse att lämna sådant meddelande i tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om rättidigt meddelande lämnats.

När en part ställer in sina förpliktelser med stöd av första stycket, ska tiden för fullgörelse förlängas med den tid som omständigheten föranleder. SAFE och Kunden har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Avtalets fullgörande har försenats med mer än 3 månader.

19 SAFEs rätt att avbryta Utbildning och i synnerhet Körkort FAST PRIS

Om Kunden på ett väsentligt sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt Villkoren, vari inbegrips att Kunden agerat med grov vårdslöshet eller försatt annan part i fara, eller i det fall att Kunden inte kontaktat SAFE under minst fyra (4) sammanhängande veckor (“Inaktivitet”), eller under samma period fyra (4) sammanhängande veckor ej besvarat meddelanden/samtal/chattmeddelanden/SMS från SAFE, har SAFE rätt att omedelbart avbryta Utbildningen utan någon skyldighet att ersätta Kunden på grund av att Utbildningen avbryts. Vi vill särskilt understryka ovanstående konsekvens vid Inaktivitet i Utbildningen Körkort FAST PRIS. 

20 Kundens ansvar vid grov vårdslöshet eller uppsåt

Kundens ansvar gentemot SAFE för skada som Kunden inom ramen för Utbildning förorsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt och som inte täcks av SAFEs trafikskoleförsäkring.

21 SAFEs ansvar

SAFEs ansvar gentemot dig är begränsat till det ansvar som följer av tvingande lagstiftning (såsom konsumenttjänstlagen).

22 Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i Villkoren. Aktuell version av Villkoren finns alltid tillgänglig via Webbplatsens sidfot. Observera att du vid beställning är bunden av de Villkor som är publicerade vid tidpunkten för din beställning.

23 Tvist och lagval

Om du inte är nöjd med SAFE ber vi dig alltid kontakta oss i första hand.

Du kan också alltid vända sig till Konsumentverket och/eller lokal konsumentrådgivare, se www.konsumentverket.se för vägledning och råd.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt.

***

Dessa Villkor gäller från den 2024-02- och gäller tills vidare.

Bilaga 1 till Allmänna villkor

Särskilda villkor för Utbildningen Körkort FAST PRIS.

Följande särskilda villkor gäller för SAFEs Utbildning Körkort FAST PRIS. Om du har beställt Utbildningen Körkort FAST PRIS utgör de särskilda villkoren en integrerad del av Avtalet mellan SAFE och dig.

De särskilda villkoren för Körkort FAST PRIS gäller utöver våra allmänna villkor. Vid eventuella motstridigheter mellan de allmänna villkoren och de särskilda villkoren för Körkort FAST PRIS äger de särskilda villkoren för Körkort FAST PRIS företräde.

1 Allmänt

Utbildningen Körkort FAST PRIS syftar till att du inom utbildningstiden på 12 veckor ska kunna avlägga godkänt teori- och körprov för B-körkort. För att detta ska vara möjligt krävs att du uppfyller de krav som framgår av dessa särskilda villkor.

Vår uppgift är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att erhålla ditt B-körkort inom utbildningstiden. Dina möjligheter att erhålla körkort inom utbildningstiden är dock till stor del beroende av dina personliga förutsättningar och framförallt din aktiva medverkan. Vi kan därför inte garantera att du erhåller körkort inom utbildningstiden.


Om du efter 12 veckors utbildningsperiod inte klarat körprovet (uppkörningen) så har du rätt att fortsätta din Utbildning hos på egen bekostnad och utanför ramen för Körkort FAST PRIS. Vid sådan fortsatt Utbildning betalar du för lektioner och tjänster enligt vår vid var tid gällande prislista.

2 Grundläggande krav på dig

Vårt tillhandahållande av Utbildningen Körkort FAST PRIS förutsätter att du uppfyller ett antal grundläggande krav. Genom att beställa Körkort FAST PRIS intygar du följande.


Du intygar att det inte finns några grundläggande hinder för att du ska kunna erhålla körkort såsom, men ej begränsat till, funktionshinder, kronisk sjukdom som förhindrar erhållande av relevant körkort, bristande språkkunskaper i svenska språket, behov av anpassat fordon eller anmärkningar i belastningsregistret. Sagda hinder får ej föreligga vare sig före eller under tiden för körkortsutbildningen.
Du intygar att du har erhållit körkortstillstånd som är giltigt under hela utbildningsperioden och eventuellt andra tillstånd som behövs för att du ska kunna genomgå utbildningen och erhålla svenskt körkort. Körkortstillståndet och eventuella andra ansökningar (ansökan om förlängd tid, muntligt prov, etc.) ska vara klara i god tid för påbörjad utbildning.


Du intygar att du kommer att följa Utbildningen och läroplanen inom ramen för Körkort FAST PRIS samt komma i tid, stanna till lektion är avslutad, ha ett aktivt deltagande varmed aktivt ska kännetecknas av en inställning och återkommande försök till att tillgodogöra sig utbildningsinnehållet såsom att ställa frågor samt efterlevnad av trafiklärares anvisningar och uppmaningar. Du är införstådd med att upprepade förseningar, frånvaro och Inaktivitet (Se punkt 19 SAFEs rätt att avbryta Utbildning och i synnerhet Körkort FAST PRIS) kan leda till skriftlig varning och därefter att SAFE kan avbryta Utbildningen, utan någon rätt för dig att framställa krav på ersättning till följd av att Utbildningen avbryts.


Du intygar härmed att du är införstådd med att all mängdträning av körmoment sker i körsimulator, samt att körmoment som inte först är genomförda av dig i simulator inte kommer genomföras i trafikskolebil.


Du intygar vidare att du är införstådd med att du själv är ansvarig för att boka upp de tider som har överenskommits med ansvarig trafikskolelärare. Vid problem med bokningar ber vi dig kontakta vår växel.

3 Grundläggande krav på SAFE

Under förutsättning att du uppfyller grundkraven i punkt 2 ovan förbinder vi oss att inom ramen för Körkort FAST PRIS tillhandahålla följande.


Vi tillhandahåller en Utbildning med en utbildningsperiod på 12 veckor och med lagstadgat innehåll vilket innehåll krävs för att du ska kunna genomför kunskapsprov och praktiska prov inför relevant körkort.
Hyrbil för upp till två körprov (uppkörning) ingår utan extra avgift.


Under utbildningsperioden ingår alla lektioner i simulator och bil som trafikläraren anser är nödvändiga för att du ska nå utbildningsmålet att ta körkort. Lektioner i bil förutsätter avklarat teoriprov. Lektioner i simulator ska påbörjas direkt från utbildningsstart. Teoriutbildning påbörjas direkt vid utbildningsstart via mobilappen.


Vid trafiklärares frånvaro strävar vi efter att ersätta med annan trafiklärare. Om SAFE på grund av trafiklärares frånvaro inte kan uppfylla utbildningsmålen förbehåller vi oss rätten att förlänga utbildningstiden (som därmed kan komma att överstiga 12 veckor).


Om trafikskolebil med dubbelkommando går sönder eller är på reparation ansvarar SAFE för att i möjligaste mån låna bil av annan trafikskola. Om en ersättningsbil, oavsett skäl, inte kan lånas förbehåller vi oss rätten att förlänga utbildningstiden (som därmed kan komma att överstiga 12 veckor).

4 Obligatoriska moment – kunskapsprov (teoriprov), körprov (uppkörning), Risk 1 och Risk 2

Som ett led i Utbildningen är SAFE behjälpliga med att boka in kunskaps- och körprov. Du är införstådd med om att såväl kunskapsprovet som körprovet kräver omfattande individuell inläsning och försäkrar att tillräcklig tid kommer avsättas inför de två proven i enlighet med den överenskommelse med trafikläraren som dokumenteras i din läroplan.


Momenten Risk 1 och Risk 2 kräver inbokning i god tid och förberedelsetid vilket du själv ansvarar för.
Om du får förhinder och inte kan delta i Körkort FAST PRIS obligatoriska moment (Risk 1, kunskapsprov, körprov) ska du informera SAFE om detta senast 36 timmar före sådant obligatoriskt moment. Obligatoriska momentet Risk 2 (halkbanan) behöver meddelas minst 14 dagar innan utsatt datum då detta är det avbokningsvillkor som SAFE har mot leverantören av halkbaneutbildning. Om du inte heller kan delta ett andra utbildningstillfället och inte meddelar SAFE inom ovan nämnda tidsramar förbehåller vi oss rätten att avbryta Körkort FAST PRIS, utan någon rätt för dig att framställa krav på ersättning till följd av att Utbildningen avbryts.


Eftersom obligatoriska moment utförs av tredje part förbehåller vi oss rätten att avboka vid tredje parts sjukdom och liknande frånvaro utom vår kontroll.


Om du väljer att på egen hand boka in ett nytt tillfälle för körprov vid ett annat tillfälle än tillfälle erbjudet av SAFE, ska detta betraktas som om att du väljer att avbryta Utbildningen hos SAFE, utan krav på ytterligare åtaganden eller återbetalning från vår sida.

5 Tillgänglighet, schemaläggning m.m.

Inom Utbildningen Körkort FAST PRIS förväntas du vara tillgänglig för lektioner i mobilapp (teori), bil och simulator betydande del av normal arbetstid för att kunna uppnå utbildningsmålet, med minimum tillgänglighet enligt din läroplan. Tider för lektioner i mobilapp (teori), bil och simulator ska kunna bokas upp vid utbildningsstart (även om ombokningar kan ske under utbildningen) och ända fram till körprov. Detsamma gäller inbokning av andra obligatoriska moment såsom Risk1, Risk 2 och kunskapsprov (teoriprov). Det är ditt eget ansvar att både vara tillgänglig i tillräcklig utsträckning för att klara de olika utbildningsmålen och att självständigt och med största möjliga framförhållning proaktivt boka in lektionstillfällen och boka av studietid, t.ex. för teoristudier. Det åligger inte SAFE att påpeka eller försöka hitta tillgängliga tider för lektioner, utan detta ansvar är enbart ditt eget.


Inom Utbildningen Körkort FAST PRIS anvisar trafikskoleläraren i din individuella läroplan antalet, samt tidpunkter, då du ska genomföra lektioner i bil, simulator och mobilapp i syfte att klara att ta körkort inom utbildningstiden om 12 veckor.


Du är införstådd med och accepterar vid var tid gällande presenterad läroplan som tas fram av ansvarig trafikskolelärare. Planen innebär att teoriutbildningen samt överenskomna övningar och utmaningar i simulator ska vara godkända av trafikskolelärare innan lektioner i bil utförs.


Läroplanen beskriver på en tidsaxel samtliga övergripande insatser gällande tid eller aktivitet/resultat i form av genomförda utbildningsmoment som du ska genomföra i syfte att klara utbildningsmålet i rätt tid. Läroplanen innefattar utbildningsmoment i form av utbildningsinsatser i simulator, mobilapp, bil, kurser och möten med trafiklärare. Utbildningsplanen ska löpande följas upp mellan dig och ansvarig trafikskolelärare, och du åtar dig att följa beslutad läroplan och att rapportera avsteg till ansvarig trafiklärare utan dröjsmål.


Inom Utbildningen Körkort FAST PRIS får du enbart boka lektioner med den lärare som du har blivit tilldelad. Anledningen är tydlighet i ansvar och kontinuitet i utbildningen. Om önskar byta ansvarig trafiklärare, oavsett skäl för detta, ska du omgående kontakta trafikskolechef som fattar beslut i frågan.


SAFE och din ansvariga trafiklärare bestämmer ensidigt om du är redo för prov eller inte. I händelse av att du på eget initiativ, utan samråd med SAFE, flyttar eller avbokar utbildningsmoment eller prov, förbehåller vi oss rätten att avbryta Utbildningen, utan någon rätt för dig att framställa krav på ersättning till följd av att Utbildningen avbryts.

6 Sjukdom och försening

Om du är sjuk och inte kan delta i inbokad körkortsutbildning/lektion ska så snart som möjligt, dock senast innan tidpunkten för schemalagt utbildningstillfälle, meddela SAFE via telefon eller via vår hemsida.
Om du är sjuk i mindre omfattning och har meddelat sjukdom enligt ovan erbjuder via nya utbildningstillfällen för ditt deltagande i Körkort FAST PRIS. Om du är sjuk under en längre tid eller vid flera tillfällen och SAFE bedömer att de förlorade tillfällena inte går att planeras om, förbehåller vi oss rätten planera läroplanen och senarelägga utbildningstillfällen. Du är också införstådd med att sjukdom kan leda till justerad läroplan, vilket kan innefatta krav på ökad egen insats för att uppnå utbildningsmålet.


Du förbinder dig att meddela försenad ankomst till utbildningstillfällen. Vid två eller fler förseningar till Utbildningstillfällen har SAFE rätt att ta betalt för lektion enligt prislista, utöver den ersättning som du redan har erlagt för Körkort FAST PRIS.

7 Körkort med manuell eller automatisk växling

Utbildningen Körkort FAST PRIS syftar till att du – vid fullföljande av utbildningsplanen – ska erhålla körkort efter utbildningsperioden. Du är införstådd med och accepterar att Körkort FAST PRIS kan ändras från manuellt körkort till ett automatkörkort om ansvarig trafikskolelärare i samråd med trafikskolechef anser att du har sådana motoriska svårigheter med växlingen att detta medför att du med inte kommer klara av utbildningen för manuellt körkort inom utbildningsperioden.

8 Avbrytande av Utbildningen

Om du väljer att avbryta Körkort FAST PRIS och SAFE har uppfyllt sina åtaganden har vi efter ditt meddelande om avbrytande inga ytterligare åtaganden gentemot dig, och du har inte någon rätt till ersättning på grund av att Utbildningen avbryts.
Du är införstådd med att om du bokar ett privat förarprov under utbildningsperioden betraktas detta som att du avbryter utbildningen med omedelbar verkan utan rätt att erhålla någon som helst ersättning åter för Utbildningen.